اعضای شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی روستای نوجه ده:

محمد واهبی - رئیس شورا


طالب محمد زاده -  دبیر شورا


حسین مددی - نایب رئیس شورا

/ 1 نظر / 11 بازدید
جمعي از اهالي

بسمه تعالي بدين وسيله از زحمات رييس محترم شورا جناب آقاي محمد واهبي و همكاران محترمشان و جناب آقاي تكريم كه خالصانه و در راه رضاي حق و بدون هيچونه چشم داشتي در راستاي آبادي و سر فرازي مردم روستايمان ميكوشند كمال تشكر را داريم واز خداي منان آرزويي موفقيت و كاميابي را در تمتمي مراحل زندگي خواستاريم. با تشكر از طرف جمعي از مردم فهيم و آگاه روستا